Naše služby

VŠETKY SLUŽBY NA VÝŤAHOVÝCH ZARIADENIACH

Revízna činnosť

 • odborné prehliadky
  odborné skúšky

Drobné opravy

 • servis
  samostatná výmena nosných prostriedkov

Ťažká údržba

 • stredné opravy
  generálne opravy
  rekonštrukcie

Dielenské opravy

 • výťahových strojov
  elektromotorov a ostatných častí výťahov

Modernizácie

 • častí výťahov
  celých zariadení podľa STN EN 81.1. STN EN 81.2.

Dodávky

 • nových výťahových zariadení všetkých typov

 Montáž

 • dodávky výťahových zariadení

Projekčná činnosť

 • náhradné technické dokumentácie
  technické dokumentácie k novým výťahovým zariadeniam
  odborné poradenstvo

Obchodná činnosť

 • predaj všetkých výťahových komponentov a náhradných dielov
  predaj kompletných dodávok výťahov

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE O SPOLOČNOSTI
Dodávky výťahov
V súčasnosti HELVYK ELEVATORS, s.r.o. dokáže dodať akýkoľvek výťah, ktorý nie je v rozpore s platnými predpismi. Kľúčové komponenty a bezpečnostné prvky používané v našich výťahoch sú od popredných špecializovaných výrobcov výťahovej techniky.
Servis
Po dodaní a namontovaní výťahu HELVYK ELEVATORS, s.r.o. nekončí spoluprácu s objednávateľom. Zabezpečuje pre svojich zákazníkov odbornú starostlivosť – pravidelný servis odbornými pracovníkmi.
Pohotovosť
Pre stálych zákazníkov v rámci servisu HELVYK ELEVATORS, s.r.o. zabezpečuje nepretržitú pohotovostnú službu cez mobilné telefóny.
Zabezpečenie náhradných dielov
HELVYK ELEVATORS, s.r.o. zabezpečuje náhradné diely na všetky typy výťahov. V súčasnosti spolupracuje s výrobcami a obchodnými organizáciami v rámci celej Európy.
Odbornosť
Všetky práce vykonávajú odborne spôsobilí pracovníci s príslušným osvedčením pre činnosť vydaným Technickou inšpekciou Slovenskej republiky.
Bezpečnosť práce
Pracovníci sú povinní dodržiavať bezpečnostné predpisy a normy. HELVYK ELEVATORS, s.r.o. pri montážnych, dielenských, ako i servisných prácach nemusela riešiť žiadne závažné pracovné úrazy, ani porušenie bezpečnostných predpisov.
Ekológia
HELVYK ELEVATORS, s.r.o. na požiadanie zákazníka zabezpečí likvidáciu všetkých odpadov vznikajúcich pri jej činnosti v súlade so zákonom.
Poistenie
HELVYK ELEVATORS, s.r.o. je poistená za prípadné škody, ktoré by mohli vzniknúť zákazníkom v dôsledku jej činnosti.
Referencie
Doposiaľ HELVYK ELEVATORS, s.r.o. dodala a namontovala viac osobných a nákladných výťahov na území Slovenskej a Českej republiky. Zabezpečuje stály servis vo svojom regióne pre mnohých dôležitých zákazníkov. V rámci ťažkej údržby vykonáva modernizáciu kompletných zariadení, ako i jednotlivých častí výťahu.